Dragsfjärds rederi

Historia om Dragsfjärds Rederiaktiebolag.  1918 – 1929


Finland hade just blivit självständig och bara några veckor efter det så bestämde sig några modiga

Dragsfjärdsbor att bygga ett par segelfartyg och börja med kommersiell fartygstrafik.


Bolagets första möte ordnades den 19.01.1918 i Dragsfjärd, Kärra.

Närvarande:  

A.V.Hollsten,

Karl Gullström,

K.A.Andersson,

John Blomberg,

John Fredriksson,

Karl Bergström,

A.F.Ginström

och undertecknad Emil Roos,

parcellägarna Karl Sjöholm,

Ivar Fröberg

August Karlsson


Till ordförande utsågs bonden Emil Roos.

Mötet beslöt att grunda rederibolaget för byggande av träsegelfartyg och idkande av fraktfart.  Aktiekapitalet beslöts till 500.000 mk fördelat på 1.000 aktier.


Mötesprotokollets 2 § sägs att enär sjöfarten som tidigare utgjort en betydelsefull näring för kommunens innebyggare, numera helt och hållet upphört på grund av att alla i kommunen hemmahörande större segelfartg blivit dels försålda och dels förstörda, och då med all säkerhet under detta år en större arbetsbrist kommer att bli rådande i kommunen


Mötets ordförande Emil Roos uppdrogs att anskaffa ritningartill ett träsegelfartyg om circa 450 reg.ton ävensom härför erforderligt byggmaterial samt på vederbörlig ort ansöka om fastställelse av bolagsordning.


Redan 6 dagar senare ordnades förljande möte, nu i Furulund i Kärra. Nu var det redan 25 personer närvarande.

Nu beslöts bolagets namn och ett förslag till bolagsordning presenterades.

Det valdes också en interimsbestyrelse av 6 personer som fick full handlingsfrihet för fartygsbyggandet och bolagets angelägenheter.Det tog bara 1 vecka till, den 02.02.1918 som interimstyrelsen valde ingeniör Ekvall från Åbo till fartgets konstruktör. Han var villig att uppgöra för fartygsbygget erforderliga ritningar, materialbeskrivning och kostnadsförslag.

Till fartygets byggmästare antogs arbetsledaren V.Valtanen från Åbo.

Också en massa byggnadsvirke köptes, köl och annat grovt virke köptes av John Blomberg från Söglö. 7 stora furustammar för ett pris av 300 mk styck.

Bara 3 veckor senar var det dags för nya beslut. Till bolagets kassör valdes John Fredriksson.

Också första delbetalningen av aktierna skulle ske i mars.

Lämnades också till Ivar Fröberg att såga allt virke för fartygsbygget.

Styrelsen tog också brand-, och olycksfallsförsäkring för bygget.


April konstaterades att emedan bolagets kassör John Fredriksson vistas borta valdes  ordförande Emil Roos att sköta denna befattning.

Kapten Volter Ginström skickades till Åland för att taga därstedes byggda fartyg i beaktande.


I septembermöte beslöt interimstyrelsen att under den tid som Emil Roos kommer att vistas i Helsingfors valdes som hans vikarie John Fredriksson att sköta de ekonomista ärenden.


18.11.1918 Bestlöt interimstyrelsen att inte köpa motor för bolagets under byggnad varande fartyg.


Sista november hölls Dragsfjärds Rederiaktibolagets konstituerande sammanträde.

Först valdes den interimstyrelsen till ordinarie styrelse, de valda är:

John Blomberg,     rusth.                Söglö,

K.A.Andersson,      bonde,               Långnäs.

Karl Sjöholm,         parcellägare,      Kärra,

A.W.Hollsten,        bonde,               Genböle,

John Fredriksson, rusth.                Söglö,

Emil Roos,              bonde,                Kärra,

suppleanter, Chr Olsen och Erik Augustson,  Dalsbruk.

Det hade kommit ett köpeanbud för bolagets under byggnad varande fartyg till för fartyget är fullt färdig, 860.000 mk. Stämman var emot försäljning.

Stämman beslöt att bygga ett andra fartyg av ungefär samma storlek som det under byggnad varande.

Styrelsens ordförande beviljades rätt att upptaga erforderliga lån. Och till nästa bolagstämma bör styrelsen inkomma med förslag om ökande av aktiekapitalet.


1919


19.04.1919 ordinarie bolagstämma valde Emil Roos från Kärra till bolagets verkställande direktör.

Belöts att utgiva 1.000 nya aktier till ett pris av 600 mk per aktie, varav 500.000 mk utgör aktiekapital och 100.000 mk överföres till reservfonden.


I juni 1919 beslöt styrelsen att ordförande skall uppgöra med A/B Vikto Forselius i Åbo om förfärdigande av kajuta och skans för fartyget.


December just före bolagstämman beslöt styrelsen att tilldela arbetare gratifikationer enligt följande:

500 mk vardera, August Vikström, Ludvig Berntson, Karl Holmberg, Magnus Andersson, Emil Karlsson, Albert Silander, Emil Blomkvist, Frans Sekström och Karl Sjöholm.   

300 mk vardera, K. Johansson, Robert Jansson och August Sjöholm.

Byggmästaren Väinä Valtanen tilldelades 1.000 mk och

segelmakaren J.E.Johansson 500 mk.


Så blev det bolagstmma den 29.12.1919. och 1384 aktier var representerade.

Stämman beslöt på styrelsens förslag att bygga ett andra segelfartyg avsett även för motordrift.  För att få medel till detta bygge skall 3.000 nya aktier utges till ett pris av 600 mk.


1920


Oktober 1920 beslöt styrelsen om 180 hk motor för Draken.


12.11.1920. hälls iFurulund en extra bolagstämma som hetsigt diskuterade om Draken skulle hållas i trafik över vintern eller tagas till underhåll. Det var närmast de Amos Anderssons gruppering mot ortsbor som hade olika åsikter.


20.12.1920. hölls sedna den ordinarie bolagstämman.

Till styrelsen valdes i stället för den avlidne John Blomberg, Chr Olsen.


December 30. beslöt styrelsen att upplägga Draken i Åbo för vintern. Man beslöt också att förkorta masterna till 80 fot


1921


Februari 1921 beslöt bolagstämman att av årsvinsten 203.373:11 mk utdelas 200.0000 mk, alltså 100 mk per aktie för vinsten av 1920.


Styrelsen beslöt i juni att det nya fartyget skulle få namnet ”Viking” såvida inte Helsingforsaktionärerna önskade annat namn.

I september beslöt styrelsen att ändra namnet på nya skutan till ”Gullkrona”. Till Kapten på Gullkrona beslöts att anställa kapten Wilhelm Holmström med en lön av 1500 mk per månad och 3% av bruttoinkomsterna, samt å m/s Draken kapten Otto Fagerström.


1922


Följande bolagstämma hölls i 29 mars 1922. och det var 2232 aktier representerade varav 1900 av direktör Amos Andersson som var på plats. Men hans rösträtt i stämman minskades till 446 p.g.a. stadgarnas § 13.

Mötet beslöt att försäkra bolagets fartyg, Draken och Gullkrona till belopp 400.000 mk vardera, så att bolagets skulder äro fullt täckta.


1923


1923 i januari konstaterade styrelsen ”Enär årets seglation enligt förhanden varande redovisningar kommer att visa en icke obetydlig förlust för Gullkrona”  och beslöt att styrelsen skall närmare undersöka förhållandena med ledning av redovisningarna.

Hos boagstämman beslöts föreslå att någon dividend för år 1922 icke skulle utbetalas.

Kapten Wilhelm Holmström ahöll befrielse från befälhavarskapet av M/S Gullkrona, och styrelsen beslöt beslöt bifalla denna ansökan.


29.03.1923 hölls ordinarie bolagstämma igen i Furulund.

2878 aktier var representerade varav 1914 var Amos Andersson och hans rösteantal minskades igen till 575.


1924


1924 beslöt styrelsen att anställa Una Adolfsson som kapten på Gullkrona och att Otto Fagerström skulle fortsätta på Draken.


23.03.1924 ordinarie bolagstämma i Furulund.

2198 aktier representerade på plats.

Ingen divident delades.


1925


Januari 1925 i styrelsemöte föredrog ordförande en tablå över bolagets ställning. Meddelade också att sparbanken meddelat att lånet måste säkersställas. Allting ser mörkt ut och fraktmarknaden är ytterst beträngd och således beslöts att föreslå åt bolagstämman att bolaget skulle upphöra sin verksamhet.

Styrelsen tänkte sig också att bolagets nuvarande aktionärer mangrant skulle inträda såsom delägare uti ett nytt tiiltänkt bolag som hade för avsikt att fortsätta bolagets rörelse. Tanken var att bolagets egendom skulle överlåtas till det nya bolaget.


Bolagstämma 28.02.1925 hade en livlig diskussion om styrelsens förslag och beslöt

att nytt bolag bildas och den gamla uplöses, ägendom realiseras och skulderna likvideras.


28.02.1925 hölls ett möte i Furulund var 46 perosner närvarande och beslöt att bilda ett nytt aktiebolag ”Dragsfjärds Nya Rederiaktiebolag” för inköp av det gamla bolagets fartyg.


19.03.1925 Extra bolagstämma som bestämde att bekräfta tidigare beslutet att upphöra bolaget.


Maj 1925 beslöt styrelsen att försälja bolagets fartyg Draken och Gullkrona till Dragsfjärds Nya Rederiaktiebolag för ett pris av 250.000 Fmk.


30.05.1925 Konstituerande bolagstämma i Dragfjärds Sparbanks lokal med aktionärerna i Dragsfjärds Nya Rederiaktiebolag.

Till ordförande i direktionen (styrelsen) som samtidigt är värkställande direktör valdes bonden Emil Roos, samt till medlemmar i direktionen direktör Gösta Malmgren och bonden John Fredriksson, ävensom sjöman Magnus Andersson till suppleant.


10.08.1925 Bolagstämma igen i Furulund.

Föredrogs räkenskaperna för tidsperioden 1.jan. - 30.juni samt revisorernas däröver avgivna berättelse. Samma gång fastställdes inköpet av Draken och Gullkrona.


1926


16.03.1926 bolagstämma i Dragsfjärds Andelshandels lokal.

206 aktier representerade.

Årsvinsten 1925 hade blivit 79.177:49 mk och beslöts åt aktionärerna betala 75.000. mk, med 30 mk per aktie.

På sommaren i juli hade Gullkrona någon slags haveri i London. Vd fick fullmakt att sköta om skadornas reparation.

Det framkommer också att kapten adolfsson på resa från Raumo till London lämnat befälet åt kapten Överström i Mariehamn utan styrelsens begivande. På grund härav beslöt styrelsen att framdeles anställa ny befälhavare på Gullkrona.


1927


29.03.1927 bolagstämma i Dragsfjärds Sparbanks lokal.

1491 aktier representerade i mötet varav Amos 1274.

Av årsvinsten Fmk 29.554:32 beslöts åt aktionärerna utbetala 25.000 med 10 mk för aktie.  Det diskuterades förslag om bolagets upplösning men det ansågs för närvarande icke önnskvärd.

I april beslöt styrelsen att flytta kapten Fagerström från Draken till Gullkrona och anställa kapten Emil G. Wallin till Draken.


1928


31.03.1928 bolagstämma var bara 89 aktier representerade.

Årsvinsten 1927 var 77.026:49 Fmk och beslöts för aktionärerna betala 75.000 mk, alltså 30 mk för varje aktie.


1929


21.03.1929 bolagstämma hade 1446 aktier representerade på mötet.

Det framgick av styrelsens berättelse att bolaget haft år 1928 en förlust å Fmk 67.564:32

Styrelsen föreslog för mötet att bolaget måtte upphöra sin verksamhet och realisera sin egendom.

Efter en längre diskussion beslöts att fortast möjligt försälja fartygen och upplösa bolaget.


Vd redogjorde för styrelsen att Gullkrona sålts till kapten Anton Höggblom jämte medredare från Vårdö på Åland för 25.000 mk samt Draken åt herrar J.E.Tervanen och kapten Niilo Saarinen från Nystad för 120.000 mk.


03.05.1929 hölls sedan sista bolagstämma för Dragsfjärds Nya Rederiaktiebolag.

Mötet belöt bekräfta tidigare beslut att upplösa bolaget.


Augusti 1929 beslöt styrelsen att första utbetalningen från upplösta Dragsfjärds Nya Rederiaktiebolag med 175 Fmk per aktie skall vidtaga den 15.08.1929.